team

Alexander sr projectleider
Alexandra stabiliteitsontwerper
Bart stabiliteitsontwerper
Bart business unit manager industry
Bert BIM-ontwerper
Bert assistent-projectleider
procesverantwoordelijke
Davy sr projectleider
Elise stabiliteitsontwerper
Filip sr projectleider
expert tendering
Filippo Stabiliteitsontwerper
Frederik owner
chairman
Geertrui administratie
Geoffrey administratie
Jens projectleider
Jente BIM-ontwerper
Johan stabiliteitsontwerper
Jorn stabiliteitsontwerper
Jurgen CEO
Kasper BIM-ontwerper
Kjel BIM-ontwerper
Lisa BIM-ontwerper
Marijke alter ego
Marijke ICT manager
Marlies stabiliteitsontwerper
Myriam administratie
tendering
Rani BIM-ontwerper
Roger sr expert stabiliteit
Ruben stabiliteitsontwerper
Sam projectleider
Sarah legal
HR assistant
Stefaan sr projectleider
Thomas stabiliteitsontwerper
Tijs sr projectleider
Ward projectleider
Wihan stabiliteitsontwerper
Willie stabiliteitsontwerper