team

Alexander business unit manager stabiliteit
Alexandra stabiliteitsontwerper
Bart business unit manager industry
Bart stabiliteitsontwerper
Bert BIM-ontwerper
Bert projectbeheerder
procesverantwoordelijke
Ehsan stabiliteitsontwerper
Eugene stabiliteitsontwerper
Frederik CEO
Joke administratie
Jorn stabiliteitsontwerper
Kasper BIM-ontwerper
Koen project manager
Lisa BIM-ontwerper
Marijke ICT manager
Marlies projectbeheerder
Nahid boekhouding
Roger oprichter
sr expert stabiliteit
Ruben projectleider
Sam projectleider
Sarah legal
HR
Sergiu BIM-ontwerper
Stefaan sr projectleider
Thomas projectleider
Tijs sr projectleider
Wihan stabiliteitsontwerper
Wikus stabiliteitsontwerper
Willie projectleider