team

Alexander sr projectleider
Alexandra stabiliteitsontwerper
Bart stabiliteitsontwerper
Bart business unit manager industry
Bert BIM-ontwerper
Bert assistent-projectleider
procesverantwoordelijke
Bibine BIM-ontwerper
Davy sr projectleider
Elise stabiliteitsontwerper
Filip sr projectleider
expert tendering
Filippo Stabiliteitsontwerper
Frederik owner
chairman
Geertrui administratie
Geoffrey administratie
Jens stabiliteitsontwerper
Jente BIM-ontwerper
Jorn stabiliteitsontwerper
Jurgen CEO
Kasper BIM-ontwerper
Kjel BIM-ontwerper
Lisa BIM-ontwerper
Marijke ICT manager
Marijn stabiliteitsontwerper
Marlies stabiliteitsontwerper
Michiel stabiliteitsontwerper
Myriam administratie
tendering
Roger sr expert stabiliteit
Ruben stabiliteitsontwerper
Sam stabiliteitsontwerper
Sarah legal
HR assistant
Sigrid administration manager
Stefaan sr projectleider
Thomas stabiliteitsontwerper
Tijs sr projectleider
Ward stabiliteitsontwerper
Willie stabiliteitsontwerper